Współpracownicy

Prof. dr hab. Paweł Boski

Prekursor psychologii międzykulturowej w Polsce najpierw w Instytucie Psychologii PAN (od 1994) a następnie w Uniwersytecie SWPS (od 1997), gdzie jest kierownikiem Katedry Psychologii Międzykulturowej, jedynej tego typu placówki w Polsce. Pracował wiele lat w Afryce (Nigeria), Ameryce Północnej i krajach UE. Prowadzi badania w zakresie akulturacji psychologicznej osób migrujących do krajów nowego osiedlenia oraz wielokulturowości we współczesnym świecie a także badania porównawcze w zakresie wartości, tożsamości kulturowej, relacji między grupami kulturowymi, tolerancji na odmienność kulturową. W tych obszarach lokują się jego liczne publikacje polsko- i anglojęzyczne.

Od wielu lat członek i osoba funkcyjna w International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP). W laatch 2007-2013 z-ca redaktora naczelnego Journal of Cross-Culturla Psychology. Redaktor-konsultant International Journal of Intercultural Relations. W roku 2000 organizator XV Kongresu IACCP w Pułtusku; w roku 2017 organizator IX Europejskiego Kongresu IACCP w Uniwersytecie SWPS.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi i kieruje unikatowymi w skali kraju zajęciami dydaktycznymi z psychologii międzykulturowej i jej aplikacji. Zajęcia te odbywają się zarówno w języku polskim jak i angielskim dla rosnącej populacji studentów międzynarodowych uczelni. Autor systemu akademickich programów adaptacyjnych i akulturacyjnych dla studentów zagranicznych, również unikatowych w skali kraju.

Jest promotorem 200 prac magisterskich z zakresu psychologii międzykulturowej oraz ośmiu doktoratów.

Anna Chodynicka

Trener, psycholog międzykulturowy. Prowadzi programy szkoleniowe dla firm międzynarodowych ułatwiające komunikację w zespołach międzynarodowych, adaptację zagranicznych menedżerów w Polsce, efektywne pobyty zagraniczne.

Jest autorem artykułów z zakresu praktyki psychologii międzykulturowej.

dr Joanna Więckowska

Trener, doktor psychologii międzykulturowej. Jej praca doktorska dotyczyła adaptacji obcokrajowców do kultur organizacji. Specjalizuje się w szkoleniach z różnic międzykulturowych. Prowadzi szkolenia w Polsce i zagranicą z zakresu komunikacji i zarządzania międzykulturowego. Prowadzi programy adaptacyjne dla obcokrajowców w Polsce.

Autorka publikacji z zakresu akulturacji, relacji międzynarodowych i stereotypów.

Karolina Kwiatkowska

Sekretarz CRR .Działa na rzecz społeczności romskiej od ponad 20 lat. Kulturoznawca, dziennikarka. Trener antydyskryminacyjny. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi rzecznictwo społeczne, polityczne, prawne, wdraża rozwiązania w sferze edukacji i dialogu międzykulturowego. Jest konsultantką dla administracji państwowej, samorządów oraz organizacji międzynarodowych. Prowadziła konsultacje do prac nad ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym; była w zespole ds. Romów przy MSWiA. Prowadziła rekomendacje na potrzeby Komisji Wspólnej ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych; oraz Programów Unijnych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Konsultowała Prace nad Ustawą dotyczącej uchwalenia 2 sierpnia jako Dniem Pamięci o Zagładzie Romów.

Była ekspertką ds. edukacji i rzeczniczką prasową European Roma and Travelers Forum afiliowanej przy Radzie Europy. Współautorka wielu badań dot. funkcjonowania dzieci romskich w polskim systemie edukacji i Romów na rynku pracy. Współtwórca programu edukacyjnego dla podniesienia kompetencji dla Asystentów Edukacji Romskiej. Ekspert edukacyjny w International Romani Union- Światowa Organizacja Romów.

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Centralnej Rady Romów w Polsce, wiceprezydent International Romani Union (Światowej Organizacji Romów). Od ponad 17 lat zajmuje się edukacją i integracją ekonomiczną Romów,. Współautor wielu badań i raportów dot. funkcjonowania Romów w edukacji i na rynku pracy. Od 2004 roku pracuje nad rzecznictwem interesów Asystentów Edukacji Romskiej. W ramach samo rzecznictwa dąży do budowy ogólnopolskiego systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych AER. Twórca wielu badań i raportów.

Prowadził konsultacje nad Ustawą dotyczącą uchwalenia 2 sierpnia jako Dniem Pamięci o Zagładzie Romów.

Były ekspert European Roma and Travellers Forum przy Radzie Europy. Były członek Zespołu do Spraw Romskich przy MSWiA. Trener wielokulturowości oraz trener antydyskryminacyjny.

Iza Stankiewicz

Działa na rzecz społeczności romskiej od wielu lat. Jest konsultantem Prezydenta miasta Elbląg do spraw Romów na terenie warmińsko-mazurskim . Autorka wielu projektów edukacyjnych dla dzieci romskich. Została uhonorowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi za zaangażowanie w rozwój społeczno obywatelski.

Stanisław Stankiewicz

Prezes CRR, przez 2 kadencje Prezydent International Romani Union, obecnie przewodniczący Parlamentu IRU, przedstawiciel IRU w ONZ; członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej; były dyrektor w Soros Roma Foundation (Szwajcaria); przewodniczy Council of Polish Roma; członek Międzynarodowej Grupy Mediacyjnej-Roma and Siti Contact Point przy Office Democratic Institutions and Human Rights