O nas

Stowarzyszenie specjalizuje się w szkoleniach z zakresu wielokulturowości i edukacji międzykulturowej , a zwłaszcza kultury romskiej i jej wpływu na zachowania zawodowe i społeczne Romów. Zajmujemy się także organizowaniem i realizacją działań aktywizacyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Znaczna część naszej oferty skierowana jest do pracowników instytucji publicznych, którzy w swojej pracy kontaktują się z przedstawicielami innych kultur. Pracujemy w Polsce i zagranicą. Stosujemy nowoczesne metody szkoleń, których skuteczność jest zweryfikowana w badaniach. Wykorzystujemy w swoich działaniach wiedzę wynikającą z doświadczenia zawodowego i osobistego. Od wielu lat pracujemy w środowisku wielokulturowym i dzięki temu opieramy się na sprawdzonych w praktyce metodach szkoleniowych.

Współpracujemy z instytucjami publicznymi i przedsiębiorstwami. Do realizacji szkoleń zatrudniamy pasjonatów, którzy nie tylko posiadają dużą wiedzę teoretyczną, ale także wieloletnie doświadczenie w pracy z różnymi grupami odbiorców. Taki zespół gwarantuje uzyskanie pozytywnych rezultatów i umiejętność dostosowania metod szkolenia do specyfiki uczestników szkoleń. Zapewniamy indywidualne podejście do potrzeb w celu uzyskania jak najlepszych efektów.

Stowarzyszenie ma duże doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych. Od 2013 r. realizuje projekty w ramach POKL, Poddziałanie 1,3,1 (jako lider lub partner a także Programie 2.7 POWER).

Kolejnym etapem jest prowadzenie szczegółowych ewaluacji programów pilotażowych oraz sporządzanie raportów wybranych działań w ramach Projektu MISARN: 3 edycji szkoleń Rozwoju Umiejętności Życiowych.

Współpracujemy z Asystentami Edukacji Romskiej na terenie całego kraju. Przy współpracy z nimi tworzymy programy edukacyjne dla dzieci romskich.
Kolejnym partnerem są organizacje zajmujące się edukacją międzykulturową i wielokulturowością aby wzmacniać edukację, włączać i przeciwdziałać wykluczeniu.

 • Tworzenie i wdrażanie projektów wielokulturowych.
 • Stała współpraca z IBE Instytut Badań Edukacyjnych w tworzeniu projektów dotyczących efektywności edukacyjnej.
 • Przeciwdziałania nierównemu dostępowi do edukacji.
 • Stała współpraca z Gminami w celu analizy problemów w systemie edukacji.
 • Współpraca z Uniwersytetem SWPS, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Ogólnopolskiego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej, Funduszem Inicjatyw Obywatelskich.

Niezbędną pomoc i wiedzę uzyskujemy dzięki współpracy z lokalnymi Urzędami Pracy. Dzięki podpisanym umowom i zawartymi porozumieniami, gromadzimy i dysponujemy informacjami o rynkach pracy, ofertach zatrudnienia, poszukiwanych zawodach deficytowych i możliwościach zdobycia uprawnień, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zadania CRR:

 1. Opracowywanie ekspertyz, opinii i stanowisk związanych z sytuacją Romów w Polsce

 2. Prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej skierowanej do Romów.

 3. Organizowanie m.in. kursów, szkoleń i warsztatów mających na celu przekwalifikowanie i dokształcanie bezrobotnych oraz zatrudnionych Romów.

 4. Współpraca i wymiana doświadczeń z samorządem lokalnym, administracją rządową, środowiskiem biznesu, kościołami i związkami wyznaniowymi, organizacjami zawodowymi, samorządowymi i pozarządowymi, środkami społecznego przekazu i innymi instytucjami w Polsce i na świecie w sprawach związanych z rynkiem pracy, a w szczególności z aktywizacją biznesową i zawodową Romów.

 5. Prowadzenie działań związanych z pośrednictwem pracy, pracą tymczasową, doradztwem personalnym oraz usługami zatrudnieniowymi.

 6. Inicjowanie, organizowanie, wspieranie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości romskiej i aktywizacji zawodowej Romów.

 7. Pozyskiwanie środków, ze źródeł krajowych i zagranicznych, m.in. poprzez udział w przetargach, konkursach i postępowaniach na środki w ramach programów pomocowych, grantów, itd., na finansowanie przedsięwzięć Centrum i współdziałających z nim podmiotów.

 8. Realizacja projektów mających na celu wspieranie przedsiębiorczości, reorientację osób zagrożonych bezrobociem, wykluczonych społecznie oraz pomoc przedsiębiorcom oraz środowiskom lokalnym w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.

 9. Promocja i dystrybucja wyrobów romskich m.in. poprzez udział w targach, wystawach, festynach, festiwalach związanych z folklorem regionalnym, informacje dla prasy, stronę internetową oferującą wyroby twórców romskich, poprzez współpracę ze sklepami i hurtowniami oferującymi produkty rękodzieła artystycznego, wyroby regionalne.

 10. Wspieranie przedsiębiorczości romskiej i promowanie postaw przedsiębiorczych wśród Romów.

 11. Stworzenie platformy dla współpracy i wymiany doświadczeń między organizacjami pozarządowymi, administracją rządową i samorządową w zakresie aktywizacji zawodowej Romów.

 12. Inicjowanie, wspieranie i realizacja programów służących redukcji bezrobocia wśród Romów oraz ich aktywizacji zawodowej.

 13. Monitorowanie sytuacji Romów na rynku pracy.

 14. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Romów i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców.

 15. Udzielanie pomocy Romom w uruchomieniu samodzielnej działalności gospodarczej i w jej prowadzeniu.