Nasza historia

1992

Inicjatorem powstania Centralnej Rady Romów był Stanisław Stankiewicz. Działacz romski na arenie międzynarodowej i krajowej. Jego założeniem było aby organizacja przeciwdziała wykluczeniu Romów na płaszczyźnie edukacyjnej, zawodowej i społecznej.

Od 17. lat CRR prowadzi rzecznictwo społeczne, polityczne, prawne, wdraża rozwiązania w sferze edukacji i dialogu międzykulturowego. Jesteśmy konsultantami dla administracji państwowej, samorządów, org. międzynarodowych i lokalnych.

Nasze gr. docelowe to administracja państwowa i samorządowa, politycy, opinia publiczna i biznes, polskie i międzynarodowe org. pozarządowe. Prowadzimy lokalne działania dla dzieci, młodzieży i dorosłych Romów oraz społ. większościowego

Nasze działania rzecznicze: konsultacje do prac nad ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Działaliśmy w zespole ds. Romów przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, konsultowaliśmy prace Komisji Wspólnej ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W 2011r. przyczyniliśmy się do ustanowienia przez polski parlament 2VIII Dniem Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. Współpracujemy z posłanką Moniką Rosą w zakr. rzecznictwa przeciw wykluczeniu dzieci romskich w syst. edukacji

Pracujemy jako eksperci przy tworzeniu i ewaluacji progr. dot. przeciwdziałania wykluczeniu Romów: Programu na rzecz społ. romskiej oraz Programu integracji społecznej Romów (MSWiA), Programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.3.1POKL Komponent Romski, 2.7POWER dla osób zagrożonych wykluczeniem społ. Skierowaliśmy uwagi do Unii Europejskiej dot. przeciwdziałania wykluczeniu Romów w perspektywie finansowej 2021-2027

Ze Stowarzyszeniem Żydowskim Czulent przedłożyliśmy uwagi do Projektu Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030.

Stworzyliśmy rekomendacje do Projektu Programu Współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie działań administracji, oświaty i wychowania z organizacjami pozarządowymi.